Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Gabrielius Morkūnas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: [email protected]

Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 30 d. 11:00 val. šaukiamas Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas: Ukmergės g. 362, Vilnius, toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Registracijos pradžia: 2024 m. balandžio 30 d. nuo 10:00 val.

Susirinkimo vieta – Bendrovės buveinė, Ukmergės g. 362, Vilnius.

Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. balandžio 23 d. (balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2024 m. gegužės 15 d. (turtines teises turės asmenys, kurie bus akcininkai dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2023 m. veiklą.
 2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
 3. 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
 4. 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
 5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
 6. Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Sprendimų projektai ir kita informacija. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto svetainėje www.aprangagroup.lt, skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat iš anksto susitarus galės susipažinti Bendrovės buveinėje, Ukmergės g. 362, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Telefonas pasiteirauti - (8 5) 239 0843.

Susirinkimo darbotvarkės papildymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, atitinkamą paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant el. pašto adresu [email protected] arba registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo, t. y. iki 2024 m. balandžio 16 d. 17:00 val.

Sprendimų projektų siūlymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant el. pašto adresu [email protected] arba registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.

Klausimai, susiję su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, nurodydami akcininko asmens (fizinio ar juridinio) kodą bei fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siunčiant juos el. pašto adresu [email protected] arba registruotu laišku Bendrovei adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą paklausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija yra pateikta Bendrovės interneto svetainėje www.aprangagroup.lt.

Balsavimas. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei siunčiant registruotu laišku adresu Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, arba pristatant į Bendrovę asmeniškai ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, arba siunčiant el. pašto adresu [email protected].

Įgaliojimas. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Kita. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas Susirinkime turi Bendrovei atskleisti galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime.

Jeigu dokumentai (bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais, kai jie turi būti pridedami, siūlymai dėl darbotvarkės, sprendimų projektai ir klausimai) Bendrovei teikiami el. pašto adresu [email protected], jie turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 55 291 960 akcijų.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390801 • 168Parduotuvės
 • 200Prekių ženklai
 • 3Šalys
 • 2207Darbuotojai
 • 90800Parduotuvių plotas m2
 • 326 mln.2023 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia